بازاریابی خدمات دیجیتال

مهام با بهر هگیری از زیرساخت های فنی و دانش افراد متخصص در بازاریابی دیجیتال، گستر های از خدمات را در این حوزه ارائه م یکند. این خدمات شامل طراحی و اجرای کمپین های دیجیتال، بازاریابی محتوایی، بازاریابی داده محور، بازاریابی شبکه های اجتماعی و … است.کارشناسان بازاریابی دیجیتال ما همواره به دنبال
تولید ایده های نو و به کارگیری جدیدترین شیو ههای بازاریابی دیجیتال با هدف کاهش مداوم هزینه های
بازاریابی هستیم

فهرست