تجمیع کنندگی خدمات ارزش افزوده

اگریگیتوری مهام به عنوان تجمیع کننده سرویس های ارزش افزوده، متمرکز بر تجاری سازی سرویسهای خدمات ارزش افزوده با محتوی غنی می باشد. همچنین واحد دیجیتال مارکتینگ اگریگیتوری مهام با رویکردی حمایتی آماده خدمات رسانی و ایجاد درآمد بر مبنای تسهیم درآمد برای شرکت های نوپا نیز می باشد.

فهرست