حمایت از استارت های نو پا

یکی از رویکردهای شرکت مهام حمایت از کسب و کارهای نوپا است، به نحوی که این شرکت همواره خود را موظف به حفظ ارتباط تنگاتنگ با استارت آپ های داخلی و معرفی خدمات ارزش افزوده به عنوان یک لاین درآمدی بر آنها می داند

فهرست