سرویس سکو- ۳۰۹۲۴۴

پلتفرم ویدیویی ورزشی


نرم افزار سکو یک اپلیکیشن با پلتفرم نمایش محتوای ویدیویی است که در نظر دارد به مرجع محتوای ویدیویی ورزشی در بازار خدمات ارزش افزوده تبدیل گردد. در گام نخست این اپلیکیشن در شش دسته بندی محتوای شروع به کار میکند و در برنامه های آتی قصد داریم تا علاوه بر گسترش دسته بندی ویدیویی به غنی سازی و افزایش تعداد ویدیو های هر دسته بپردازیم.

فهرست